Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání budou vyhlašována pouze v případě, že v prvním kole přijímacího řízení nebude přijat do příslušného oboru vzdělání předpokládaný počet uchazečů, popř. se uvolní místo po přijatém uchazeči.

Druhé a další kola přijímacího řízení

Uchazeči mohou podat neomezený počet přihlášek. Další kola vyhlašuje ředitelka školy po ukončení 1. kola přijímacího řízení. Uchazečům o studium nepřijatým v prvním kole bude obratem nabídnuta účast ve 2. kole PŘ.

Vše bude individuálně projednáváno s rodiči (z tohoto důvodu je nutno na přihlášku uvést telefonní číslo a platnou, čitelnou e-mailovou adresu rodičů).

Uchazeči se SVP (dyslexie, dysgrafie, apod.) doloží k přihlášce doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.


Kritéria pro další kola přijímacího řízení

  • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

V dalších kolech přijímacího řízení jsou kritéria pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole přijímacího řízení, tedy do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Obory vzdělání s výučním listem

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • Strojní mechanik
  • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů
  • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel


  • Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou se kritéria přijímacího řízení pro další kola mění pouze v tom, že se nekoná celostátní jednotná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy, v oborech Obchodní akademie a Informační technologie (kritérium K2) a podle prospěchu v posledním ročníku středního vzdělání s výučním listem v oboru Provozní technika (kritérium K2).


Obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Obchodní akademie
  • Informační technologie
  • Provozní technika


Ve Veselí nad Moravou, dne 28. ledna 2022

Č. j.: 68/2022/OA-7

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy