Informace o přijímacích zkouškách

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy


Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.


Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.

Základní informace:

Testová zadání k procvičování:

Ukázky testů:

Český jazyk a literatura

Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Matematika

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.


Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s výučním listem ukončených závěrečnou zkouškou o nekonání písemné přijímací zkoušky do těchto oborů vzdělání s výučním listem:

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01),
  • Strojní mechanik (23-51-H/01),
  • Obráběč kovů (23-56-H/01),
  • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01).

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky. Uchazečům bude rozhodnutí o nekonání zkoušky oznámeno v pozvánce k přijímacímu pohovoru, který proběhne v den konání přijímacího řízení pro 1. kolo, dne 22. 4. 2020, resp. pro další kola přijímacího řízení.


Zápisový lístek

Uchazeči o studium

  • Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případněpotvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).
  • Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle trvalého bydliště na Krajském úřadě, odboru školství, na základě průkazu totožnosti.

Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.  

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.

Ve Veselí nad Moravou, 7. ledna 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: