Poučení pro přijaté i nepřijaté uchazeče

Poučení pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů je zveřejněn od 19. května 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oaveseli.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 2. června 2021. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V souladu s § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

Zápisový lístek odevzdejte na studijním oddělní (kancelář č. 216):

  • pondělí – pátek: 7:00 hod. – 15:30 hod.

V budově školy, prosím, dodržujte bezpečnostní opatření.


Poučení pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od jeho převzetí nebo doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizaci a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

Rozhodnutí o nepřijetí jsou předána k poštovní přepravě.


Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případně potvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).

Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle místa trvalého bydliště na Krajském úřadě, odboru školství, na základě průkazu totožnosti.

Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.  

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem desetidenní lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.

Formuláře odvolání