Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ). V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • V souladu s Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, rozhodla ředitelka školy, že se v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 koná školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury na obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika.

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná.

 • Minimální hranice úspěšnosti školní přijímací zkoušky není stanovena.
 • Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.
 • V rámci školní přijímací zkoušky trvá test z ČJL 60 minut, z matematiky 60 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně  znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V případě, že v tomto ověření znalosti českého jazyka cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nesplnil tak podmínky přijímacího řízení. 
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky cizinců vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. 
 • Občané mimo Evropskou unii se stávají žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek, pokud ředitelce školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu. 
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory vzdělání s výučním listem.
 • Uchazeči o nástavbové studium doloží dokumenty o úspěšném absolvování středního vzdělání s výučním listem nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb. Pokud tak neučiní, ztrácí právo na přijetí.


Ve Veselí nad Moravou, 27. ledna 2021
Č. j.: 99/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: