Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor OZS

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění,

přijímací řízení do oborů vzdělání:

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s výučním listem.

Obor vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Opravář zemědělských strojů - dle RVP 41-55-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý.
Předpokládaný počet přijímaných žáků - 2

Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (vyjádření lékaře na přihlášce).

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 8. června 2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 9. června 2020.

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole, přijímací zkoušky se nekonají.

Ve Veselí nad Moravou, dne 26. května 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy


Pro tisk: