Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - nástavbové studium

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2022/2023


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění


vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení


k naplnění předpokládaného stavu žáků do tohoto oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

30 žáků

Počet přijímaných uchazečů je do oboru omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na SŠ.


Termín pro podání přihlášek na výše uvedený obor vzdělání je do 15. srpna 2022. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 16. srpna 2022.

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu ze SŠ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 23. června 2022
Č. j.: 588/2022/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy