Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - SOU

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2022/2023


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění


vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení


k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s výučním listem:


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

30 žáků

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

24 žáků

23-56-H/01

Obráběč kovů – obsluha CNC strojů

denní

24 žáků

Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.


Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (vyjádření lékaře na přihlášce).

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 15. srpna 2022. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 16. srpna 2022.

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání ukončené výučním listem stejná jako v 1. a 2. kole, přijímací zkoušky nekonají.


Ve Veselí nad Moravou, dne 23. června 2022
Č. j.: 588/2022/OA-2

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy