Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení - OA

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2022/2023


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění


vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení


k naplnění předpokládaného stavu žáků do tohoto oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

denní

34 žáků

Dne 20. 04. 2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

63-41-M/02 Obchodní akademie – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34


Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním, druhém a třetím kole přijímacího řízení.

Na výše uvedený obor se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ a SŠ.


Termín pro podání přihlášek na výše uvedený obor vzdělání je do 9. září 2022. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 9. září 2022.

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Obchodní akademie se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu ze ZŠ a SŠ.                                  

Ve Veselí nad Moravou, dne 31. srpna 2022

Č. j.: 894/2022/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy