Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÉHO OBORU VZDĚLÁNÍ

pro školní rok 2021/2022


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 59, § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,


vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do tohoto oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou:

  • Provozní technika
    • dle RVP 23-43-L/51, denní forma vzdělávání, 2letá nástavba, 30 žáků


Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po prvním, druhém a třetím kole přijímacího řízení.

Na výše uvedený obor se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na SŠ.


Termín pro podání přihlášek je do 23. září 2021. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena na sekretariát školy, nikoliv tedy podána na poště.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 24. září 2021.

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se nekoná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu ze SŠ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 13. září 2021 
Č. j.: 673/2021/OA-4

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy