Výsledky 2. kola přijímacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie                                     

Datum: 21. 6. 2021

PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.OA/2/0156,93přijat
2.OA/2/02….přijat
3.OA/2/03….přijat
4.OA/2/04….přijat
5.OA/2/06….přijat
6.OA/2/05….přijat
7.OA/2/0751,08přijat

POUČENÍ:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Obor: 23-43-L/51 Provozní technika

Datum: 21. 6. 2021


PořadíRegistrační čísloSoučet bodů celkemRozhodnutí
1.PT/2/0160,06přijat
2.PT/2/02….přijat
3.PT/2/0350,99přijat