Výsledky 2. kola přijímacího řízení na OA a SOU obor OA, IT a PT

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1.

OA/2/01

48,90

přijat/a

 2.

OA/2/02

48,53

přijat/a


Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1.

IT/2/01

57,23

přijat/a


Obor: 23-43-L/51 Provozní technika

Pořadí

Registrační číslo

Součet bodů celkem

Rozhodnutí

 1.

PT/2/01

37,46

přijat/a


POUČENÍ:

Dle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Datum: 6. 8. 2020​​​​​​​