Výsledky 3. kola přijímacího řízení na SOU

Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Pořadí

Registrační číslo

Rozhodnutí

 1.

EM/3/01

přijat/a

 2.

EM/3/02

přijat/a


Obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Pořadí

Registrační číslo

Rozhodnutí

 1.

OK/3/02

přijat/a

2.

OK/3/01

přijat/a


POUČENÍ:

Dle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Datum: 6. 8. 2020