Základní informace

Školní rok 2020 - 2021

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Pracoviště je zřizováno tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů klienta. K hlavním cílům ŠPP patří rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP:

 • spolupráce se všemi subjekty školy, vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • příprava podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných a žáků se zdravotním postižením,
 • koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními,
 • podpora budování vyšší úrovně sociálního klimatu školy,
 • vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.,
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou,
 • udržování kvalitní spolupráce a komunikace mezi školou, rodiči a poradenskými zařízeními,
 • poskytování konzultační pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů,
 • tvorba plánu pedagogické podpory, individuálně vzdělávacího plánu, sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření,
 • metodická podpora učitelů,
 • kariérové poradenství.

Personální obsazení ŠPP

PhDr. Miroslava Zajíčková – výchovný poradce, vedoucí ŠPP

Konzultační hodiny: pondělí 11:35 – 12:20, 14:35 – 15:20, středa 9:55 – 10:40, dále dle domluvy

konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na emailu: zajickova@oaveseli.cz


Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte,
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí školy.


Mgr. Milada Niklová  – školní metodik prevence pro OA

Konzultační hodiny: pondělí 14:35 – 15:20, dále dle domluvy

konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na emailu: niklova@oaveseli.cz

Ing. Ivona Štulíková  – školní metodik prevence pro SOU

Konzultační hodiny: středa 13:45 – 14:30, dále dle domluvy

konzultace telefonicky na čísle 518 311 395 nebo na emailu: stulikova@oaveseli.cz


Školní metodik prevence zejména:

 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli,
 • pomáhá realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci,
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit,
 • spolupracuje s institucemi,které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
 • zajišťuje informovanost žáků,rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí,které poskytují pomoc drogově závislým dětem,
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních,
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit.


Mgr. Lenka Horňáčková – zástupce ředitele

Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:35 – 15:20, dále dle domluvy

konzultace telefonicky na čísle 518 322 249 nebo na emailu: hornackova@oaveseli.cz

 • vytváří návrhy efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.,
 • podílí se na tvorbě školních vzdělávacích programů,
 • je koordinátorem mezi ŠPP a vedením školy.

S čím se na nás můžete obrátit?

 • Problémy ve výuce – neprospívání v předmětech, potíže s učením, problém s vyučujícím…
 • Nevyhovující obor – hledání příčin a možného řešení (např. změna oboru)…
 • Nespokojenost ve třídě – problém se spolužáky, špatná atmosféra ve třídě…
 • Co dělat po škole – společné hledání profesního uplatnění či dalšího studia podle zájmu a schopností žáka…
 • Krizové situace – svěřit se může být poloviční řešení…
 • Stres ze školy/maturity/závěrečné zkoušky…

Metodické dokumenty

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027