Důležité upozornění: Od 1.9.2020 musíme dodržovat nová hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla v OA a SOU Veselí nad Moravou

dle doporučení MŠMT/MZd

 1. Od 1. 9. 2020 nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách roušky.
 2. Po příchodu do budovy provede každý žák dezinfekci rukou. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem je umístěna u hlavních vchodů budov OA, SOU a dílen odborného výcviku.
 3. Všichni žáci dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, dodržují zásady respirační hygieny – kýchat a kašlat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Pedagogičtí pracovníci na nutnost takového postupu žáky opakovaně upozorňují.
 4. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit.
 5. Při příchodu do odborných učeben a tělocvičny provede každý žák dezinfekci rukou.
 6. V rámci tříd je možné pracovat bez roušek.
 7. V učebnách i ostatních prostorách školy se bude po každé hodině intenzivně větrat.
 8. Žáci jednotlivých tříd vstupují do školní jídelny dle rozpisu. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 9. Obědy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 10. Členové studentského parlamentu budou na schůzkách používat roušky.
 11. Rodiče a návštěvníci školy mohou do budovy školy vstoupit pouze s rouškou.
 12. Platí obecná doporučení MZd dle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy
 • Žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
  nezletilého žáka
 • Tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění do izolační místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 1. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti
 • Neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění do izolační místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 • Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.


Pravidla pro prezenční, smíšenou a distanční výuku

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Pravidla pro prezenční, smíšenou a distanční výuku v důsledku znemožnění osobní přítomnosti žáků ve škole nařízením karantény, nebo mimořádným opatřením KHS nebo opatřením MZd:

 1. Prezenční výuka

 • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
 1. Smíšená výuka

 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
 • Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd.
 1. Distanční výuka

 • Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy