Podmínky a kritéria - učební obory

Podmínky a kritéria pro první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii a střední školu polytechnickou Veselí nad Moravou, příspěvkovou organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2024/2025

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (motorových vozidel)

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů (obsluha CNC strojů)


Obory studia a počty přijímaných žáků v prvním kole přijímacího řízení

Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Forma / délka studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní / 3 roky

30 žáků

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní / 3 roky

24 žáků

23-56-H/01

Obráběč kovů

(obsluha CNC strojů)

denní / 3 roky

24 žáků

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

(motorových vozidel)

denní / 3 roky

30 žáků

Platné související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Opatření obecné povahy čj. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024
 • Zákon č. 421/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s výučním listem ukončených závěrečnou zkouškou


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60g odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,


o nekonání přijímací zkoušky


do těchto oborů vzdělání s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01),
 • Strojní mechanik (23-51-H/01),
 • Obráběč kovů (23-56-H/01),
 • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01).


Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny dne 15. května 2024.

Předpokladem přijetí ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.


Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (motorových vozidel)

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů (obsluha CNC strojů)

§ 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Uchazeči o střední vzdělávání předloží společně s přihláškou hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, popř. přiloží k přihlášce kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ).

Do oborů vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.


Ředitelka střední školy stanovila pro 1. kolo přijímacího řízení tato kritéria:

 1. K1Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky

Průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí, tj. za druhé pololetí předposledního (obvykle osmého) ročníku a za první pololetí posledního (obvykle devátého) ročníku, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání či splnil nebo plní povinnou školní docházku.

V případě uchazečů z víceletých gymnázií, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku, se hodnotí průměrný prospěch za 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty.


V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


 1. K2Záporné body

Podmínky pro přijetí

Uchazeči o střední vzdělávání předloží společně s přihláškou hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Do prvního ročníku studia budou přijati uchazeči splňující všeobecné podmínky přijetí (viz příloha č. 1), kteří již splnili nebo splní v tomto roce povinnou školní docházku či úspěšně ukončili základní vzdělávání.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě níže uvedených kritérií, uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity oboru. Na prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.

Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle součtu kritérií K1 až K2.


Bodové hodnocení (kritérií)

 1. Kladné body


 • Kritérium K1 – znalosti uchazeče z předchozího vzdělání

Počet bodů podle prospěchu na ZŠ vypočtený dle vzorce:

body = (5 – N/2) * 15

tj. max. 60 bodů

                                                         

N = součet jednotlivých průměrů všech známek z povinných předmětů z předchozího vzdělávání, mimo chování, za II. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku (za obě hodnocená pololetí), ve kterém uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku, tj. obvykle prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ nebo z tercie a kvarty víceletého gymnázia (průměry jsou vypočteny se zaokrouhlením na dvě desetinná místa).

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Předloží-li uchazeč vysvědčení, v případě, kterého by hodnocení druhého pololetí připadlo na školní rok 2019/2020, bude u tohoto uchazeče hodnoceno první pololetí školního roku 2019/2020.

V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (cizinci – předchozí vzdělání v zahraniční škole), je podmínkou přijetí ke vzdělávání také znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tato znalost bude ověřena v rámci přijímacího řízení rozhovorem s uchazečem. V případě, že tato osoba při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem znalosti neprokáže, nevyhoví podmínkám přijímacího řízení.

V případě uchazečů (cizinci – Ukrajina) podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, je podmínkou přijetí ke vzdělávání také znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tato znalost bude ověřena v rámci přijímacího řízení rozhovorem s uchazečem. V případě, že tato osoba při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem znalosti neprokáže, nevyhoví podmínkám přijímacího řízení.

Úroveň znalosti českého jazyka se ověřuje rozhovorem před zkušební komisí.


 1. Záporné body


 • Kritérium K2 – záporné body
 • Za snížené stupně z chování

Od takto vypočtených bodů se odečítají 2 body za každý uvedený stupeň z chování uspokojivé
a 3 body za každý uvedený stupeň z chování neuspokojivé ve dvou hodnocených pololetích.

 • Za stupeň klasifikace nedostatečný a nehodnocen

Od takto vypočtených bodů se odečítají 2 body za každý uvedený stupeň klasifikace nedostatečný a nehodnocen z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích.

 • Za chybějící ročník základní školy

Uchazeči, který se hlásí na střední školu z nižšího než devátého ročníku, popř. ukončil povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, se dále odečítají 3 body.

 • Maximálně může být odečteno 9 bodů.


V případě rovnosti bodů dle kritérií 1 – 2 rozhodují další kritéria v pořadí:

 1. uchazeč, který má ZPS, je-li zdravotně způsobilý ke studiu daného oboru, má přednost (doloženo písemně u přihlášky ke studiu),
 2. vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch na základě kritéria K1 (kritérium K1),
 3. menší hodnota průměru všech známek mimo chování za dvě hodnocená pololetí vypočtená na základě kritéria K1 (N/2), průměrný prospěch je vypočten se zaokrouhlením na dvě desetinná místa,
 4. menší hodnota průměru všech známek mimo chování za I. pololetí posledního, obvykle devátého ročníku ZŠ nebo kvarty víceletého gymnázia (průměrný prospěch je vypočten se zaokrouhlením na dvě desetinná místa),
 5. menší hodnota průměru všech známek mimo chování za II. pololetí předposledního, obvykle osmého ročníku ZŠ nebo kvarty víceletého gymnázia (průměrný prospěch je vypočten se zaokrouhlením na dvě desetinná místa),
 6. menší hodnota součtu všech známek z matematiky, které byly brány v úvahu při vyhodnocení prospěchu v základním vzdělávání (za dvě hodnocená pololetí),
 7. menší hodnota součtu všech známek z mateřského jazyka (český/slovenský jazyk), které byly brány v úvahu při vyhodnocení prospěchu v základním vzdělávání (za dvě hodnocená pololetí),
 8. menší hodnota součtu všech známek z fyziky, které byly brány v úvahu při vyhodnocení prospěchu v základním vzdělávání (za dvě hodnocená pololetí),
 9. nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích,
 10. nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích,
 11. preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce,
 12. při rovnosti předchozích kritérií se rozhodne o pořadí uchazečů losem.

Příloha č. 1

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení


 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše tři přihlášky pro obor vzdělání bez talentové zkoušky na tři různé střední školy nebo na tři obory vzdělání jedné školy. Uchazeč na přihlášce závazně zvolí pořadí škol (resp. pořadí oborů vzdělání jedné školy) podle své priority. Všechny přihlášky jsou identické.
 • Uchazeči o střední vzdělávání podají přihlášku ke vzdělávání ve střední škole včetně příloh.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za dvě hodnocená pololetí, tj. za druhé pololetí předposledního ročníku a za první pololetí posledního ročníku se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.
 • V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.
 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je možno podat třemi způsoby:
  • elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se ředitelce školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).
 • Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je -li posledního dne lhůty přihláška
  • podána do střední školy (osobní podání),
  • podána na poštu, nebo
  • elektronicky zadána do DIPSY.
 • Školní přijímací zkouška

V souladu s § 60g odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie, 78-42-M/03 Pedagogické lyceum a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude konat.

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury vykonají uchazeči na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.

Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení do všech maturitních oborů pro první a druhé kolo.

 • Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení je nutno dodat v termínu podání přihlášky k přijímacímu řízení.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V případě, že v tomto ověření znalosti českého jazyka cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nesplnil tak podmínky přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky cizinců vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
 • Cizinci s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) mají právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • Občané mimo Evropskou unii se stávají žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek, pokud ředitelce školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Do prvního ročníku studia budou přijati uchazeči, kteří již splnili nebo splní v tomto roce povinnou školní docházku či úspěšně ukončili základní vzdělávání.
 • Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad o splnění povinné školní docházky nebo získání stupně vzdělání, který má předložit s přihláškou, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. Pokud uchazeč daný doklad nepředloží, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • Uchazeči o nástavbové studium doloží doklad o úspěšném absolvování středního vzdělání s výučním listem nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 13. a 14. 5. 2024 v kanceláři školy.