Podmínky a kritéria - nástavba

Podmínky a kritéria pro první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii a střední školu polytechnickou Veselí nad Moravou, příspěvkovou organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2024/2025

23-43-L/51 Provozní technika

Obor studia a počty přijímaných žáků v prvním kole přijímacího řízení

Nástavbový obor ukončený maturitní zkouškou

Kód oboru

Název oboru

Forma / délka studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní / 2 roky

30 žáků

Platné související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Opatření obecné povahy čj. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024
 • Zákon č. 421/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

23-43-L/51 Provozní technika

§ 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)



Ředitelka střední školy stanovila pro 1. kolo přijímacího řízení tato kritéria:

 1. K1 – Jednotná přijímací zkouška

Výsledek písemných testů jednotného zadání z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci organizace jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Úpravy JPZ pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem:

 • Uchazeči – cizinci (Ukrajina)

Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-26560/2023-1 a zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace upravuje JPZ uchazečům s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině:

 • na žádost se promíjí JPZ z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka se ověří rozhovorem,
 • písemný test z matematiky má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • Uchazeči – cizinci (předchozí vzdělání v zahraničí)

§ 20 odst. 4 školského zákona a vyhláška č. 422/2023 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, upravuje JPZ uchazečům, kteří ukončili povinnou 9letou školní docházku v zahraničí:

 • na žádost se promíjí JPZ z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.


 1. K2 – Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky

Průměr všech známek z povinných předmětů, mimo známky z chování, uvedených na hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání za I. pololetí posledního ročníku, tj. 3. ročník, středního vzdělání s výučním listem.


 1. K3 – Záporné body


Podmínky přijetí

Do prvního ročníku studia budou přijati uchazeči splňující všeobecné podmínky přijetí (viz příloha č. 1), kteří již ukončili nebo ukončí v tomto roce střední vzdělání s výučním listem strojírenského zaměření. Uchazeči předloží k přihlášce hodnocení na vysvědčeních z 3. ročníku učebního oboru.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě níže uvedených kritérií, uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity oboru. Na prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů.

U oboru vzdělání 23-43L/51 Provozní technika se potvrzení lékaře nevyžaduje.

Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle kritérií K1 až K3.



Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky (kritérií)

 1. Kladné body
 • Kritérium K1 – výsledky písemných testů jednotné přijímací zkoušky z MAT a ČJL

Uchazeči vykonají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury, za které mohou získat max. 100 bodů (50 bodů za ČJL + 50 bodů za MAT). Uchazeč, který nevykoná písemné testy JPZ, nesplní podmínky přijímacího řízení a nemůže být ke studiu přijat.


Bodové hodnocení:český jazyk a literatura0-50 bodů

matematika0-50 bodů

celkem JPZ0-100 bodů

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • pátek 12. dubna 2024
 • pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.


Termín rozhovoru z českého jazyka:

 • pátek 12. dubna 2024
 • pondělí 15. dubna 2024


 • Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání jsou povinni v termínu do 20. února 2024 (spolu s přihláškou ke studiu) tuto skutečnost doložit střední škole písemným doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného školského poradenského zařízení.
 • Uchazeč – cizinec (Ukrajina) podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může dle Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-26560/2023-1 požádat do 20. 2. 2024 (spolu s přihláškou ke studiu) o prominutí zkoušky z českého jazyka a nahrazení této zkoušky rozhovorem. Žádost doloží prostou kopií dokumentu o dočasné ochraně. Úroveň znalosti českého jazyka se ověřuje rozhovorem před zkušební komisí.

V případě, že tento uchazeč při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení.

Pokud při rozhovoru vyhoví, vytvoří ředitelka školy tzv. redukované hodnocení. Redukované pořadí všech uchazečů do daného oboru vzdělání vzniká na základě hodnocení výsledku písemného testu z matematiky, který je součástí jednotné přijímací zkoušky, a dalších kritérií přijímacího řízení (předchozí prospěch, záporné body) podle § 26 odst. 3 vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Redukované pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušek z českého jazyka. Uchazeč, který nekoná písemný test z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky, se pak zařadí z tohoto alternativního pořadí do výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na základě všech součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a to na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí (příklad: uchazeč se umístí na základě redukovaného hodnocení na 12. místě, pak je do výsledného pořadí zařazen na 12. místo a původní uchazeč se z 12. místa posouvá na místo 13. a obdobně s ním se posouvají všichni ostatní uchazeči).

Uchazeč – cizinec (Ukrajina) dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce.


 • Uchazečům – cizincům s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří dle § 20 odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí doloží tyto osoby do 20. 2. 2024 (spolu s přihláškou ke studiu). Úroveň znalosti českého jazyka se ověřuje rozhovorem před zkušební komisí.

V případě, že tento uchazeč při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení. Pokud při rozhovoru vyhoví, vytvoří ředitelka školy tzv. redukované hodnocení. Redukované pořadí všech uchazečů do daného oboru vzdělání vzniká na základě hodnocení výsledku písemného testu z matematiky, který je součástí jednotné přijímací zkoušky, a dalších kritérií přijímacího řízení (předchozí prospěch, záporné body) podle § 26 odst. 3 vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Redukované pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušek z českého jazyka. Uchazeč, který nekoná písemný test z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky, se pak zařadí z tohoto alternativního pořadí do výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na základě všech součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a to na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí (příklad: uchazeč se umístí na základě redukovaného hodnocení na 12. místě, pak je do výsledného pořadí zařazen na 12. místo a původní uchazeč se z 12. místa posouvá na místo 13. a obdobně s ním se posouvají všichni ostatní uchazeči).


 • Kritérium K2 – znalosti uchazeče z předchozího vzdělání

K počtu bodů za jednotnou přijímací zkoušku se na základě podané přihlášky připočte počet bodů podle prospěchu na SŠ/SOU vypočtený podle vzorce:

                                                                 

 body = (5 – ø) * 15

tj. max. 60 bodů

                                                                   

ø = hodnota průměru vypočtená jako průměr všech známek z povinných předmětů, mimo známky z chování, uvedených na hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání za I. pololetí posledního ročníku, tj. 3. ročník, středního vzdělání s výučním listem (průměr je vypočten se zaokrouhlením na dvě desetinná místa).


 1. Maximální možný počet získaných bodů:

Kritérium

Bodů

K1

100

K2

60

celkem

160







 1. Záporné body
 • Kritérium K3 – záporné body
 • Za snížené stupně z chování

Od takto vypočtených bodů se odečítají 2 body za každý uvedený stupeň z chování uspokojivé
a 3 body za každý uvedený stupeň z chování neuspokojivé v hodnoceném pololetí.

 • Za stupeň klasifikace nedostatečný a nehodnocen

Od takto vypočtených bodů se odečítají 2 body za každý uvedený stupeň klasifikace nedostatečný a nehodnocen z povinných předmětů v hodnoceném pololetí.

 • Maximálně může být odečteno 9 bodů.


V případě rovnosti bodů dle kritérií 1 – 3 rozhodují další kritéria v pořadí:

 1. uchazeč, který má ZPS, je-li zdravotně způsobilý ke studiu daného oboru, má přednost (doloženo písemně u přihlášky ke studiu),
 2. větší hodnota bodového hodnocení z písemných testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (kritérium K1),
 3. vyšší bodové hodnocení z písemných testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky,
 4. vyšší bodové hodnocení z písemných testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury,
 5. vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky za otevřené úlohy (z maximálního dosažitelného počtu bodů za tento typ úloh),
 6. vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v testu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury za otevřené úlohy (z maximálního dosažitelného počtu bodů za tento typ úloh),
 7. menší hodnota průměru všech známek, mimo chování, za hodnocené pololetí (1. pololetí 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem) vypočtená na základě kritéria K2, průměrný prospěch je vypočten se zaokrouhlením na dvě desetinná místa,
 8. menší hodnota součtu známek z matematiky a z mateřského jazyka (český/slovenský jazyk) za hodnocené pololetí (1. pololetí 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem),
 9. menší hodnota známky z anglického jazyka za hodnocené pololetí (1. pololetí 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem),  
 10. nižší počet dostatečných z povinných předmětů v hodnoceném pololetí (1. pololetí 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem),
 11. nižší počet dobrých z povinných předmětů v hodnoceném pololetí (1. pololetí 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem),
 12. preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce,
 13. při rovnosti předchozích kritérií se rozhodne o pořadí uchazečů losem.


Příloha č. 1

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše tři přihlášky pro obor vzdělání bez talentové zkoušky na tři různé střední školy nebo na tři obory vzdělání jedné školy. Uchazeč na přihlášce závazně zvolí pořadí škol (resp. pořadí oborů vzdělání jedné školy) podle své priority. Všechny přihlášky jsou identické.
 • Uchazeči o střední vzdělávání podají přihlášku ke vzdělávání ve střední škole včetně příloh.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za dvě hodnocená pololetí, tj. za druhé pololetí předposledního ročníku a za první pololetí posledního ročníku se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.
 • V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.
 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je možno podat třemi způsoby:
  • elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se ředitelce školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).
 • Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je -li posledního dne lhůty přihláška
  • podána do střední školy (osobní podání),
  • podána na poštu, nebo
  • elektronicky zadána do DIPSY.
 • Školní přijímací zkouška

V souladu s § 60g odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie, 78-42-M/03 Pedagogické lyceum a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude konat.

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury vykonají uchazeči na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.

Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení do všech maturitních oborů pro první a druhé kolo.

 • Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení je nutno dodat v termínu podání přihlášky k přijímacímu řízení.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V případě, že v tomto ověření znalosti českého jazyka cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nesplnil tak podmínky přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky cizinců vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
 • Cizinci s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) mají právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • Občané mimo Evropskou unii se stávají žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek, pokud ředitelce školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Do prvního ročníku studia budou přijati uchazeči, kteří již splnili nebo splní v tomto roce povinnou školní docházku či úspěšně ukončili základní vzdělávání.
 • Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad o splnění povinné školní docházky nebo získání stupně vzdělání, který má předložit s přihláškou, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. Pokud uchazeč daný doklad nepředloží, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • Uchazeči o nástavbové studium doloží doklad o úspěšném absolvování středního vzdělání s výučním listem nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 13. a 14. 5. 2024 v kanceláři školy.