Všeobecné podmínky

Příloha č. 1

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení


 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše tři přihlášky pro obor vzdělání bez talentové zkoušky na tři různé střední školy nebo na tři obory vzdělání jedné školy. Uchazeč na přihlášce závazně zvolí pořadí škol (resp. pořadí oborů vzdělání jedné školy) podle své priority. Všechny přihlášky jsou identické.
 • Uchazeči o střední vzdělávání podají přihlášku ke vzdělávání ve střední škole včetně příloh.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za dvě hodnocená pololetí, tj. za druhé pololetí předposledního ročníku a za první pololetí posledního ročníku se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.
 • V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat u uchazečů na obory vzdělání:
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje,
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik,
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů,
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.
 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je možno podat třemi způsoby:
  • elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se ředitelce školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).
 • Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je -li posledního dne lhůty přihláška
  • podána do střední školy (osobní podání),
  • podána na poštu, nebo
  • elektronicky zadána do DIPSY.
 • Školní přijímací zkouška

V souladu s § 60g odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie, 78-42-M/03 Pedagogické lyceum a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude konat.

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury vykonají uchazeči na obory vzdělání:
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie,
  • 18-20-M/01 Informační technologie,
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum,
  • 23-43-L/51 Provozní technika.

Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení do všech maturitních oborů pro první a druhé kolo.

 • Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení je nutno dodat v termínu podání přihlášky k přijímacímu řízení.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V případě, že v tomto ověření znalosti českého jazyka cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nesplnil tak podmínky přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky cizinců vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
 • Cizinci s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) mají právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • Občané mimo Evropskou unii se stávají žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek, pokud ředitelce školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Do prvního ročníku studia budou přijati uchazeči, kteří již splnili nebo splní v tomto roce povinnou školní docházku či úspěšně ukončili základní vzdělávání.
 • Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad o splnění povinné školní docházky nebo získání stupně vzdělání, který má předložit s přihláškou, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. Pokud uchazeč daný doklad nepředloží, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • Uchazeči o nástavbové studium doloží doklad o úspěšném absolvování středního vzdělání s výučním listem nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.
 • V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 13. a 14. 5. 2024 v kanceláři školy.