Rozhovor z ČJL - cizinci

Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka

(cizinci)


První kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii a střední školu polytechnickou Veselí nad Moravou, příspěvkovou organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Základní informace

Uchazečům cizincům s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří dle § 20 odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.

Uchazeč cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může dle Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-26560/2023-1 požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem před zkušební komisí.

V případě, že tento uchazeč při ověření znalosti českého jazyka rozhovorem nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení.


Ověření znalosti českého jazyka

Smyslem ověření znalosti českého jazyka je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem pro zvládnutí oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání s výučním listem.

Ověření znalostí se skládá ze tří částí:

 1. Rozhovor
 2. Popis obrázku
 3. Čtení s porozuměním

ČÁST 1 – ROZHOVOR

V průběhu rozhovoru bude uchazeč reagovat na 8 otevřených otázek v oblasti představení, rodiny, bydliště, vzdělání, zájmů apod. Komise bude hodnotit porozumění otázce/instrukci, srozumitelnou reakci, gramatickou správnost a vhodnou slovní zásobu.

ČÁST 2 – POPIS OBRÁZKU

Druhá část bude hodnocena v sedmi oblastech:

 • popis obrázku – 8 slov z různých oblastí,
 • popis místa, porozumění otázce, gramatická správnost,
 • adekvátní reakce na otázku, formulace hypotézy,
 • popis konkrétní osoby, věci,
 • znalost čísel,
 • pojmenování minimálně tří aktivit, lexikální šíře, gramatická správnost,
 • kompenzační strategie, porozumění otázce.

ČÁST 3 – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Uchazeč potvrdí správnost či nesprávnost osmi tvrzení a vyhledá základní informace v textu. Komise bude hodnotit samostatné porozumění zadání, dodržení zadání, adekvátnost odpovědi a gramatickou správnost.


Hodnocení rozhovoru

 1. Uspěl – splnil podmínky přijímacího řízení.
 2. Neuspěl – nesplnil podmínky přijímacího řízení.