Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Výkon role Příslušné osoby je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344.

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo +420 544 520 022
  Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte. 
 • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
 • písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
  Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
 • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
 • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.