Ukázkové testy - důležité odkazy a informace o PŘ

Ukázky testů:

  • Český jazyk a literatura

Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

  • Matematika

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch


Ukázky testů v ukrajinštině:

  • Matematika

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Záznamový arch


Základní informace:


Testová zadání k procvičování:


Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

  • Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

termín:                pátek 12. dubna 2024

termín:                pondělí 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:                

termín:                pondělí 29. dubna 2024

termín:                úterý 30. dubna 2024


Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.

  • Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Zveřejnění výsledků:      středa 15. května 2024

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s výučním listem ukončených závěrečnou zkouškou

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60g odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

o nekonání přijímací zkoušky

do těchto oborů vzdělání s výučním listem:

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01),
  • Strojní mechanik (23-51-H/01),
  • Obráběč kovů (23-56-H/01),
  • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01).


Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Registrační číslo se uchazeči podávající přihlášku elektronicky dozví vždy v DIPSY, uchazeči podávající přihlášku výpisem se jej dozví na výpisu. Uchazečům podávajícím přihlášku tiskopisem sdělí registrační číslo prokazatelným způsobem ředitel(ka) první školy v přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Pro pedagogické lyceum a tříleté obory vzdělání s výučním listem je k přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka!