Proškolení zaměstnanců školy v systému managementu hospodaření s energiemi (EnMS)

Do systému managementu hospodaření s energií jsou zahrnuty všechny subjekty zřizované Jihomoravským krajem.

V systému jsou sledovány všechny využívané typy energií – elektrická energie, zemní plyn, pohonné hmoty, dálkové teplo, obnovitelné zdroje, apod.

JMK vytvořil, zavedl, udržuje a neustále zlepšuje svůj systém hospodaření s energiemi, který je popsán v dokumentu – Příručka EnMS č. 77/INA-VOK.

Energetická politika stanovuje závazek JMK neustále zlepšovat energetickou hospodárnost. Je stanovena a chválena Radou Jihomoravského kraje. Platná energetická politika je uvedena v informačním systému RED JMK (Regionální energetická databáze).

Všichni zaměstnanci byli organizací proškoleni na problematiku požadavků energetického managementu (vhodné způsoby větrání, dodržování požadovaných teplot na jednotlivých pracovištích, apod.). Každý zaměstnanec může podat komentář nebo návrh na úsporná opatření a zefektivnění EnMS svému nadřízenému, který se obrátí na energetického manažera školy.

JMK a jednotlivé příspěvkové organizace berou v úvahu možnosti pro zvyšování energetické hospodárnosti a řízení provozu při navrhování nového, změněného nebo renovovaného zařízení, vybavení, systémů a procesů s významným vlivem na svou energetickou hospodárnost.

Jedná se o posouzení nákladově optimálního využití energie (i s ohledem na provozní náklady) zejména při:

- plánování výstavby nebo významné rekonstrukce budov

- návrhu nového systému vytápění, přípravy teplé vody, osvětlení, větrání

- významných změnách provozu budov

- návrhu rozmístění technologického zařízení s ohledem na využití odpadního tepla.


Energetickým manažerem byla dne 1.9.2019 jmenována Ing. Věra Svobodová.

Příručka EnMS č. 77/INA-VOK, která byla vydána zřizovatelem školy, je uložena u Ing. Svobodové k nahlídnutí.


Veselí nad Moravou, dne 21.9.2022

Zpracovala: Ing. Věra Svobodová, energetická manažerka školy