Informace k návratu zaměstnanců a žáků ze zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ochranné opatření k omezení překročení státní hranice České republiky, které nabylo účinnosti dne 9. 7. 2021.


Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci a žáci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech, a to do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země).


Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,

b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,

c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,

d) osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).


Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, žákům a studentům nebo účastníkům (respektive zákonným zástupcům), kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi.


Povinnost se na žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu.