Informace k testování uchazečů před konáním přijímacích zkoušek

Dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn a doplňků, se osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud


a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a


b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.


V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.


Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky stanovené Mimořádným opatřením MZČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II výše uvedeného Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.


Doklad o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021 (body a, b, c výše), jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Ve Veselí nad Moravou dne 16. 4. 2021
Č. j.: 485/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy