Informace o přijímacím řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny tyto obory:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

denní

30 žáků

18-20-M/01

Informační technologie

denní

30 žáků

Na výše uvedené obory se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT.  Školní přijímací zkouška se nekoná.

Dne 20.04.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:


 1. 63-41-M/02 Obchodní akademiepředpokládaný počet přijímaných uchazečů 34
 2. 18-20-M/01 Informační technologiepředpokládaný počet přijímaných uchazečů 34


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

30 žáků

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

24 žáků

23-56-H/01

Obráběč kovů – obsluha CNC strojů

denní

24 žáků

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel

denní

30 žáků

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do učebních oborů se mohou hlásit i dívky.


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

30 žáků

Na výše uvedený obor se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT.  Školní přijímací zkouška se nekoná.


Základní informace

Uchazeči o studium obdrží formulář přihlášky na své základní škole, případně si přihlášku mohou stáhnout z internetových stránek Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou (http://www.oaveseli.cz/).

Uchazeč podává v 1. kole přijímacího řízení přihlášku nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy. Obě vyplněné přihlášky musí být identické a podepsané jak uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2022.

Pro tříleté obory vzdělání s výučním listem je na přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka.

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.


Důležité termíny

 • Do 31. ledna 2022 zveřejnění kritérií přijímacího řízení.
 • Do 1. března 2022 podání přihlášky na SŠ.


Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury (ČJL) a z matematiky (MAT).

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín:       úterý 12. dubna 2022
 2. termín:       středa 13. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:                            

 1. termín:       úterý 10. května 2022
 2. termín:       středa 11. května 2022

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

 • Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
 • Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

 • Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.
 • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.


Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

 • pátek 22. dubna 2022

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.


Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případně potvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).

Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2022 na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle místa trvalého bydliště na odboru školství příslušného krajského úřadu na základě průkazu totožnosti.

Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.  

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.Užitečné odkazy


Veškeré dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 518 322 249, 724 223 972 nebo 721 009 882.


Ve Veselí nad Moravou 28. ledna 2022

Č. j.: 68/2022/OA-2


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy