Informace o přijímacím řízení

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tyto obory:

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Obchodní akademie30 žáků
Informační technologie30 žáků

Na výše uvedené obory se bude konat školní přijímací zkouška z ČJL a MAT. Celostátní jednotná přijímací zkouška se nekoná.


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Elektromechanik pro zařízení a přístroje12 žáků
Strojní mechanik12 žáků
Obráběč kovů – obsluha CNC strojů24 žáků
Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel24 žáků

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. 

Do učebních oborů se mohou hlásit i dívky.


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Provozní technika30 žáků

Na výše uvedený obor se bude konat školní přijímací zkouška z ČJL a MAT. Celostátní jednotná přijímací zkouška se nekoná.


Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.


Základní informace

Uchazeči o studium obdrží formulář přihlášky na své základní škole, případně si přihlášku mohou stáhnout z internetových stránek Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou (http://www.oaveseli.cz/).

Uchazeč podává v 1. kole přijímacího řízení přihlášku nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy. Obě vyplněné přihlášky musí být identické a podepsané jak uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce nejpozději do 1. 3. 2021.

Pro tříleté obory vzdělání s výučním listem je na přihlášce povinně požadována lékařská prohlídka!

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat školní přijímací zkouška. Celostátní jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy. 

Důležité termíny

  • Do 31. ledna 2021 zveřejnění kritérií přijímacího řízení.
  • Do 1. března 2021 podání přihlášky na SŠ.

Školní přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Školní přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.


Školní přijímací zkouška je stanovena v termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021


Školní přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín: pondělí 10. května 2021

2. termín: úterý 11. května 2021


Forma, obsah a rozsah školní zkoušky

  • Testy školní zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Průběh a délka trvání školní zkoušky ve škole

  • Průběh školní zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.
  • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 60 minut.

Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

  • čtvrtek 22. dubna 2021

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium. 

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případně potvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).

Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021 na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle místa trvalého bydliště na Krajském úřadě, odboru školství, na základě průkazu totožnosti.

Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.


Užitečné odkazy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Veškeré dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 518 322 24, 724 223 972 nebo 721 009 882.


Ve Veselí nad Moravou 27. ledna 2021
Č. j.: 100/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: