Přijímací zkoušky

Informace o přijímacích zkouškách

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy. • Jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

termín:                čtvrtek 13. dubna 2023

termín:                pátek 14. dubna 2023


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny: 

termín:                středa 10. května 2023

termín:                čtvrtek 11. května 2023


Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.

Základní informace:

Testová zadání k procvičování:


Ukázky testů:


 • Český jazyk a literatura

Ukázka – Testový sešit z českého jazyka
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch

 • Matematika

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Klíč řešení
Ukázka – Záznamový arch


 • Ukázky testů v ukrajinštině:

Matematika

Ukázka – Testový sešit z matematiky
Ukázka – Záznamový arch


Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky a její aplikace trvá 70 minut. • Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Termín konání: pondělí 24. dubna 2023

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s výučním listem ukončených závěrečnou zkouškou

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

o nekonání přijímací zkoušky

do těchto oborů vzdělání s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01),
 • Strojní mechanik (23-51-H/01),
 • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů (23-56-H/01),
 • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel (41-55-H/01).


Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Uchazečům bude rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky oznámeno prostřednictvím informačního dopisu. Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny dne 24. 4. 2023.


Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory vzdělání s výučním listem. • Zápisový lístek

Uchazeči o studium

 • Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případně potvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).


 • Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle trvalého bydliště na odboru školství příslušného krajského úřadu na základě průkazu totožnosti.
  Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.  

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2023
Č. j.: 21/2023/OA-6


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy