Přijímací zkoušky

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat školní přijímací zkouškaCelostátní jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.


Školní přijímací zkouška pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Školní přijímací zkouška se koná formou písemného testu z ČJL a MAT.


Školní přijímací zkouška je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • termín: středa 14. dubna 2021
 • termín: čtvrtek 15. dubna 2021


Školní přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • termín: pondělí 10. května 2021
 • termín: úterý 11. května 2021


Forma, obsah a rozsah školní zkoušky

Testy školní zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Průběh a délka trvání školní zkoušky ve škole

Průběh školní zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 60 minut.


Přijímací řízení pro tříleté učební obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

 • Termín konání: čtvrtek 22. dubna 2021


Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s výučním listem
ukončených závěrečnou zkouškou


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

o nekonání přijímací zkoušky

do těchto oborů vzdělání s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01),
 • Strojní mechanik (23-51-H/01),
 • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů (23-56-H/01),
 • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel (41-55-H/01).


Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Uchazečům bude rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky oznámeno prostřednictvím informačního dopisu. Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny dne 22. 4. 2021. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory vzdělání s výučním listem.


Zápisový lístek

Uchazeči o studium

 • Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit doručením zápisového lístku, případně potvrzení o nástupu u nástavbového studia, ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (na internetových stránkách školy a na vývěsce před školou).
 • Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, žáci gymnázií a další uchazeči (z jiné SŠ, starší uchazeči) jej obdrží dle trvalého bydliště na Krajském úřadě, odboru školství, na základě průkazu totožnosti. 
  Pro region Jihomoravského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad JM kraje, odbor školství, Brno, Cejl 73.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.


Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna. 2021
Č. j.: 111/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka škol

Dokumenty ke stažení