Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení 2021

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č. j. MSMT 1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021 a č. j. MSMT-4337/2021-6) budou výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněny v termínu od 19. 5. 2021.


V budově školy a na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly. Od zveřejnění běží lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou.


Ve Veselí nad Moravou 30. 4. 2021

Č. j.: 513/2021/OAMgr. Alena Kobidová, v. r.

    ředitelka školy