Volby do školské rady 2023

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, § 167, odst. 4, na základě Volebního řádu pro členy školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem vyhlašuje ředitelka Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace,

volby do školské rady


Termín konání voleb: dne 03. 10. 2023 od 10:00 do 15:00.

Místo konání voleb: posluchárna č. 106 – multimediální učebna (přízemí vpravo), Kollárova 1669, ve Veselí nad Moravou.


Tři členové školské rady jsou jmenováni zřizovatelem.

Tři členové školské rady budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Podmínkou účasti voliče ve volbách je trvající pracovní poměr ve funkci učitel.

Tři členové školské rady budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými (kteří v den voleb dovršili 18 let věku). Podmínkou účasti voliče z řad žáků a zákonných zástupců žáků ve volbách je prokázání se občanským průkazem nebo cestovním pasem.


Kandidátem do školské rady může být každý občan ČR, způsobilý k právním úkonům, který podal kandidaturu osobně nebo písemně ředitelce školy, nejpozději do 20. 09. 2023, 15:00 hodin. Zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými nemůže být zvolen pedagogický pracovník!

Kandidát při podání kandidatury oznámí, zda chce být volen skupinou zletilých žáků a zástupců nezletilých žáků nebo skupinou pedagogických pracovníků školy. Kandidovat pro obě skupiny není možné.

Funkční období člena školské rady je tři roky.

 

Pro zajištění realizace voleb ředitel školy určuje jako spoluorganizátory voleb:

 • paní Ivetu Machalovou
 • paní Zdeňku Poláchovou
 • paní Zuzanu Konečnou


Harmonogram konání voleb

 • zveřejnění tohoto oznámení – 01. 09. 2023,
 • podání kandidatury osobně nebo písemně do 20. 09. 2023, do 15:00 hodin (rozhodující je datum doručení dopisu na školu),
 • zveřejnění kandidátek v budově školy a na webových stránkách školy do 21. 09. 2023,
 • konání voleb dne 03. 10. 2023 od 10:00 do 15:00,
 • vyhlášení výsledků voleb do 05. 10. 2023.


Způsob konání voleb


 • volby jsou tajné, na základě rovného a přímého hlasovacího práva,
 • volič hlasuje zásadně osobně nebo na základě notářsky ověřené plné moci, vystavené výhradně pro tento účel,
 • zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí samostatně tři členy školské rady,
 • pedagogičtí  pracovníci  volí  samostatně další tři členy školské rady,
 • každý volič se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem,
 • pokud nebude zvolen potřebný počet členů rady, ředitelka bez odkladu vyhlásí nové volby,
 • první zasedání školské rady svolává ředitelka školy na den 11. 10. 2023, v 15:00 hodin v ředitelně školy na Kollárově 1669.

Toto oznámení bude zveřejněno způsobem na místě obvyklým (v ředitelně školy a u zástupců na odloučených pracovištích) a dále na webových stránkách školy http://www.oaveseli.cz, pod odkazem „Volby do školské rady“.


Ve Veselí nad Moravou, dne 01. 09. 2023