Všeobecné podmínky pro přijímací řízení

 • Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí.
 • Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle z 8. a 9. třídy ZŠ). V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném pořadí na obou přihláškách.
 • Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení.
 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a její aplikace a z českého jazyka a literatury vykonají uchazeči na obory Obchodní akademie, Informační technologie a Provozní technika. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nevykonání přijímací zkoušky je nesplněním podmínek přijímacího řízení a žák nemůže být přijat ani na odvolání.
 • Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena.
 • Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázány.
 • Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí v doporučení školského poradenského zařízení.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat testy v uzpůsobených podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Školní přijímací zkouška
  V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude konat.
 • Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V případě, že v tomto ověření znalosti českého jazyka cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nesplnil tak podmínky přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky cizinců vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
 • Cizinci s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) mají právo konat písemný test z matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou.
 • Občané mimo Evropskou unii se stávají žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek, pokud ředitelce školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.
 • Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory vzdělání s výučním listem.
 • Uchazeči o nástavbové studium doloží dokumenty o úspěšném absolvování středního vzdělání s výučním listem nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb. Pokud tak neučiní, ztrácí právo na přijetí.

Ve Veselí nad Moravou, 27. ledna 2023
Č. j.: 21/2023/OA


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy