Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - nástavba

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2024/2025


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,


vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení


k naplnění předpokládaného stavu žáků do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

2 žáciPočet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.

Na výše uvedený obor se jednotná zkouška v druhém kole nekoná, její výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je nesplněním podmínek přijímacího řízení do všech maturitních oborů pro druhé kolo.


Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 24. května 2024.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je možno podat třemi způsoby:

  • elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se ředitelce školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).


Zveřejnění výsledků 21. června 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Provozní technika se mění pouze v tom, že se jednotná zkouška nekoná, ale její výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.


Ve Veselí nad Moravou, dne 16. května 2024

Č. j.: 810/2024/OA-3


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy