3. kolo přijímacího řízení na maturitní nástavbu

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2024/2025


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

3 žáci
Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po prvním a druhém kole přijímacího řízení.

Na výše uvedený obor se přijímací zkoušky ve třetím kole nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na SŠ.

Termín pro podání přihlášek na výše uvedený obor vzdělání je do 23. srpna 2024.

Přihlášky lze podat pouze písemně na tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání. Toto oznámení se podává písemně jakoukoliv formou. Pokud tak uchazeč neučiní, zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Zveřejnění výsledků 27. srpna 2024. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vyhotovují v písemné formě a doručují se zákonnému zástupci, popř. uchazeči.                

Ve Veselí nad Moravou, dne 4. července 2024

Č. j.: 927/2024/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.

     ředitelka škol