Řád studentského parlamentu

1. Předseda

 • Je volen na jeden školní rok.
 • Musí být zvolen nadpoloviční většinou všech členů Studentského parlamentu, a to ještě ve funkčním období starého předsedy SP.
 • Má povinnost pořádat schůze na podnět členů studentského parlamentu či jiných studentů (datum, čas těchto schůzí určuje výhradně předseda).
 • Stížnosti či požadavky studentů tlumočí vedení školy, vyjádření vedení školy tlumočí členům studentského parlamentu a ti pak ostatním studentům ze své třídy.
 • Může být odvolán z funkce ostatními členy SP v případě, že neplní své povinnosti.


2. Místopředseda

 • Je volen na jeden školní rok.
 • Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti ve škole, přejímá veškerá jeho práva a povinnosti.
 • V přítomnosti předsedy místopředseda plní jen funkci zástupce třídy


3. Zástupci, členové parlamentu

 • Každá třída ve škole si zvolí libovolným způsobem jednoho zástupce, který bude tuto třídu zastupovat ve studentském parlamentu (popř. i jeho zástupce).
 • Účast zástupců tříd na schůzích studentského parlamentu je povinná, neúčast zástupce musí být předem omluvena.
 • Nebude-li se chtít třída z jakéhokoliv důvodu účastnit schůzí studentského parlamentu, může z něj vystoupit vždy na začátku nového školního roku.
 • Pokud se člen studentského parlamentu dvakrát za školní pololetí nedostaví na schůzi studentského parlamentu, aniž by se předem omluvil předsedovi, je třída automaticky vyloučena ze SP (zástupce této třídy ztrácí hlasovací právo) až do konce aktuálního pololetí, kdy má tato třída možnost opět vstoupit do SP (třída zpět nevstupuje automaticky, musí o to požádat, pokud chce opět vstoupit).
 • Zástupci ve studentském parlamentu působí po dobu 1 školního roku, mohou být voleni do studentského parlamentu i opakovaně.


4. Hlasování

 • Aby mohl studentský parlament hlasovat, musí se jeho členové sejít v minimálním počtu, a sice jedné třetiny (tedy 4 členů), předseda se nepočítá.
 • Záležitost byla schválena či zamítnuta, pokud hlasovala nadpoloviční většina členů (podle typu hlasování – všech/všech přítomných) pro či proti ní.
 • Každý člen studentského parlamentu smí hlasovat (1 člen = 1 hlas).
 • Předseda smí hlasovat, avšak pouze tehdy, když je stejný počet hlasů pro a proti, tedy nerozhodně.


5. Veřejnost

 • Schůze studentského parlamentu jsou veřejné, je možná i přítomnost vedení školy.
 • Termíny zasedání studentského parlamentu budou vždy vyvěšeny na nástěnce SP.


Tento dokument může být později upravován nebo novelizován studentským parlamentem podle jeho potřeb. Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 27. září 2007.


Ve Veselí nad Moravou dne 28. 9. 2007