Profil absolventa oboru Informační technologie

Kód a název vzdělávacího programu: 18-20-M/01 Informační technologie
Název ŠVP: Informační technologie Veselí nad Moravou
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: čtyřleté, denní studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Platnost: od 1. 9. 2010 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Žáci jsou připravováni pro činnost odborníků v oblasti řešení informatické a ekonomické problematiky.
Absolventi se mohou uplatnit především v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalací a správy aplikačního SW, zejména pro ekonomickou oblast, instalací a správy OS, návrhů, realizace a administrace sítí, kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství, obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.
Absolvent je připravován tak, aby se po nástupní praxi mohl uplatnit např. jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat atp. Vzhledem k vysoké dotaci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů může absolvent získané vědomosti uplatnit přímo v praxi. Absolvent je připravován tak, aby mohl po ukončení studia nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké nebo na vyšší odborné škole, na ekonomických a technických vysokých školách, např. obor Systémové inženýrství a Informatika.
Absolvent oboru informační technologie má také předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity

Výsledky vzdělávání

Vzdělávání v oboru informační technologie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn., aby absolventi byli schopni:

 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, chápat důležité společenské normy, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, své myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
 • využívat čtenářskou gramotnost při výběru a zpracování vhodné studijní literatury,
 • přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přijímat hodnocení své práce a způsobu jednání i ze strany ostatních, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností,
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích v různých situacích každodenního osobního, veřejného nebo pracovního života, v mluveném i psaném projevu,
 • zvládat písemnou i ústní komunikaci v odborných tématech v jednom cizím jazyce,
 • vhodně komunikovat v mateřském i cizím jazyce s budoucími zaměstnavateli, případně svými zaměstnanci,
 • efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání,
 • vhodným způsobem po stránce komunikační reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti,
 • ctít tradice a hodnotu svého národa, chápat minulost i současnost v evropském i světovém kontextu, dodržovat občanskou a profesní etiku, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů,
 • jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovat si kulturní a historické základy evropanství, přistupovat s tolerancí k identitě lidí a seznamovat se s kulturou jiných národů,
 • ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a vyhotovovat bezchybné písemnosti,
 • dodržovat normalizovanou úpravu písemností psaných textovými editory,
 • zpracovávat na počítači písemnosti při organizaci a řízení podniku, písemnosti při pracovních cestách, poradách apod., písemně komunikovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, vypracovat jednoduché právní písemnosti,
 • stylizovat a na počítači vypracovat běžné písemnosti obchodní korespondence,
 • chápat nutnost sebevzdělávání, celoživotně se vzdělávat a učit se,
 • chápat základní ekonomické pojmy, provést základní ekonomické propočty a výsledky vysvětlit
 • interpretovat důležité národohospodářské ukazatele a vyvozovat závěry
 • orientovat se v účetnictví a v daňové evidenci, účtovat běžné účetní operace, pracovat s účetními a daňovými doklady, provádět účetní uzávěrku a závěrku
 • pracovat s účtovou osnovou a s účtovým rozvrhem, využívat účty a vztahy účtových tříd, chápat vazby na účetní výkazy
 • provádět základní činnosti spojené s oběžným majetkem, dlouhodobým majetkem, zúčtovacími vztahy
 • provádět základní mzdové výpočty
 • pracovat se zdroji ekonomických informací, vyhledávat potřebné informace, interpretovat je a využívat pro svoji práci
 • srovnat hospodářskou pozici ČR s ostatními státy,
 • chápat podstatu současných negativních trendů světové ekonomiky,
 • posoudit vliv geografické polohy na hospodářský rozvoj a mít představu o územní a odvětvové struktuře světového hospodářství,
 • srovnat výrobu, surovinové zdroje, znát hlavní výrobce v rámci světového hospodářství a vybraných odvětví,
 • získat trvalý zájem o světové dění,
 • tvořivě využít dosažených geografických poznatků i dovedností k řešení rozvoje regionu a svého profesního působení,
 • orientovat se v základní počítačové terminologii, chápat principy počítače, obsluhovat počítač včetně periferií, řešit problémy s chodem PC,
 • uvědomovat si možnosti a výhody, ale i rizika a omezení spojená s používáním výpočetní techniky,
 • na základní úrovni konfigurovat operační systém, nastavovat jeho uživatelské prostředí,
 • učit se používat nové aplikace,
 • vybírat a používat vhodné programové vybavení pro řešení běžných konkrétních úkolů,
 • volit vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací, získávat a využívat informace z otevřených zdrojů
 • orientovat se v získaných informacích, třídit je, analyzovat, vyhodnocovat, provádět jejich výběr a dále je zpracovávat, interpretovat,
 • na uživatelské úrovni (pokročilý) řešit problémy s chodem PC (upgrade software a hardware),
 • ovládat grafické prostředí operačních systémů (WINDOWS a distribuce LINUX např. Mandrake, Ubuntu, Kubuntu, Slax, Fedora, SUSE,…),
 • porozumět zásadám ovládání a věcným souvislostem jednotlivých skupin aplikačního programového vybavení a vhodnému uplatňování jejich nástrojů, metod a vazeb k efektivnímu řešení úloh nejen ekonomického charakteru,
 • zaznamenávat a uchovávat textové, grafické i numerické informace,
 • orientovat se v počítačových sítích,
 • znát základní typy grafických formátů, na základní úrovni grafiku tvořit a upravovat (tvorba loga, vizitky a letáčku) a znát pravidla optimalizace a tisku těchto objektů,
 • porozumět základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru a jeho uplatnění v ostatních vědních oborech a profesích,
 • uplatňovat algoritmický způsob myšlení při řešení problémových úloh,
 • využívat prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních, technických a společenských procesů a k jejich implementaci v různých oborech,
 • posoudit možnosti využití počítače a podle toho volit software potřebný pro tyto činnosti (licence: freeware, demo verze, shareware, plná verze s časovým omezením) a možnostmi jak tento software získat a nainstalovat na PC,
 • mít komplexní znalost programů spadajících do tzv. kancelářského balíku, účetních programů, dokázat kvalitně vyhledávat a zpracovat informace ze sítě Internet,
 • aktivně využívat počítačovou síť jako nástroj pro komunikaci s ostatními uživateli, a to jak v rámci místních sítí, tak rozlehlých sítí (www, e-mail, blog, ICQ,…), dokázat odlišit informační zdroje věrohodné a kvalitní od nespolehlivých,
 • aplikovat vědomosti, dovednosti a návyky při práci s počítačem ve všech studovaných předmětech, v ekonomické a obchodní praxi, případně v dalším studiu,
 • využívat informačních a komunikačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na zahraničních projektech) k celoživotnímu vzdělávání a vytváření pozitivních postojů k potřebám znalostní společnosti,
 • pracovat s odbornou literaturou, manuály a využívat nápovědy,
 • pracovat systematicky a dát přednost přesnosti práce před rychlostí,
 • dodržovat estetickou úpravu pracoviště, hygienu a bezpečnost práce,
 • využívat matematických znalostí v oblasti informačních technologií, pochopit vzájemné vztahy a vazby mezi okruhy učiva a aplikovat matematické poznatky také v dalších vzdělávacích oblastech,
 • zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti dopad na životní prostředí, chápat jeho význam pro člověka a jednat v duchu jeho ochrany,
 • ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy,
 • získat během studia kladný vztah k pohybovým aktivitám různého charakteru, rozvíjet tělesnou všestrannost, pečovat o své fyzické a duševní zdraví,
 • dodržovat hygienické normy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, poskytnout první pomoc,
 • orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností tvořivě do těchto podmínek zasahovat,
 • získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb,
 • stanovit si vlastní priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek,
 • dále se vzdělávat, sledovat trendy zvoleného oboru.

Způsob ukončování studia

Studium oboru Informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou podle § 77, 78, 78a, 79, 80, 81a, 81b, 82 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokladem o dosažení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Podle § 78 Školského zákona

 1. Společná část maturitní zkoušky (písemná část)
  • český jazyk
  • cizí jazyk
  • volitelná zkouška z nabídky: matematika, občansko-vědní základ, informatika
 2. Profilová část maturitní zkoušky

  Dále si studenti volí dvě ze tří následujících zkoušek:


  • praktická zkouška nebo vypracování projektu s obhajobou z odborných informatických a ekonomických předmětů – konají všichni.
  • ústní zkouška z ekonomických předmětů
  • ústní zkouška z informatických předmětů
  • ústní zkouška z matematiky
 3. Nepovinná maturitní zkouška