Profil absolventa oboru Obchodní akademie

​​​​​​​Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Název ŠVP: Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: čtyřleté, denní studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích.
Příkladem jsou povolání: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, finanční referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, peněžnictví, pojišťovnictví, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách.
Absolvent je připravován tak, aby mohl po ukončení studia nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké nebo na vyšší odborné škole.
Absolvent oboru obchodní akademie má také předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Výsledky vzdělávání

Vzdělávání v oboru obchodní akademie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn., aby absolventi byli schopni:

 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, chápat důležité společenské normy, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování,
 • své myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
 • využívat čtenářskou gramotnost při výběru a zpracování vhodné studijní literatury,
 • přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přijímat hodnocení své práce a způsobu jednání i ze strany ostatních, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností,
 • komunikovat v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, veřejného nebo pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, vhodně komunikovat v mateřském i cizím jazyce s potencionálními zaměstnavateli,
 • efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání,
 • vhodným způsobem po stránce komunikační reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • ctít tradice a hodnotu svého národa, chápat minulost i současnost v evropském i světovém kontextu, dodržovat občanskou a profesní etiku, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů,
 • jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovat si kulturní a historické základy evropanství, přistupovat s tolerancí k identitě jiných lidí,
 • ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a vyhotovovat bezchybné písemnosti,
 • dodržovat normalizovanou úpravu písemností psaných textovými editory,
 • dbát na přirozenou a zdvořilou komunikaci, písařskou přesnost, jazykovou správnost, estetickou úpravu, pečlivou evidenci a zakládání písemností,
 • zpracovávat na počítači písemnosti při organizaci a řízení podniku, písemnosti při pracovních cestách, poradách apod., písemně komunikovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, vypracovat jednoduché právní písemnosti, stylizovat a na počítači vypracovat běžné písemnosti obchodní korespondence,
 • Orientovat se v právní úpravě pracovně právních a závazkových vztahů, uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji,
 • vyhotovit doklady, které souvisí s platebním stykem a vyplnit důležité formuláře týkající se činnosti firmy, sestavit kalkulace, vyhodnotit efektivnost podniku na základě výpočtu důležitých ukazatelů, které umí vysvětlit,
 • provádět základní činnosti související s oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej)
 • provádět základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odpisování, výrobní kapacita a její využití, efektivnost investic),
 • provádět základní mzdové výpočty, ovládat finanční řízení podniku,
 • pracovat s daňovými zákony, Zákoníkem práce a Obchodním zákoníkem
 • účtovat běžné účetní operace, provádět účetní závěrku a uzávěrku,
 • ovládat problematiku managerských schopností, pracovat na zdroji ekonomických a právních informací, inovovat dosavadní ekonomické postupy,
 • chápat problematiku cenných papírů a burzy,
 • vypočítat a interpretovat základní statistické ukazatele,
 • aktivně sledovat a hodnotit politické a hospodářské dění ve světě i u nás, chápat provázanost světové ekonomiky s ekonomikou národní,
 • orientovat se v základní počítačové terminologii, chápat principy počítače, obsluhovat počítač včetně periferií, na uživatelské úrovni dokáží řešit problémy s chodem PC,
 • mít komplexní znalost programů spadajících do tzv. kancelářského balíku, účetních programů, dokáže kvalitně vyhledávat a zpracovat informace ze sítě Internet,
 • aktivně využívat počítačovou síť jako nástroj pro komunikaci s ostatními uživateli a to jak v rámci místních sítí, tak rozlehlých sítí (www, e.mail, blog, ICQ .), dokáže odlišit informační zdroje věrohodné a kvalitní od nespolehlivých,
 • aplikovat vědomosti, dovednosti a návyky při práci s počítačem v ekonomické a obchodní praxi, případně v dalším studiu,
 • zvolit při řešení úkolů odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata) reálných situací a používat je pro řešení,
 • při řešení nečekaných problémů uplatňovat logické a matematické myšlení či postupy,
 • využívat matematických znalostí v oblasti informačních technologií, pochopit vzájemné vztahy a vazby mezi okruhy učiva a aplikovat matematické poznatky také v dalších vzdělávacích oblastech,
 • zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti dopad na životní prostředí, chápat jeho význam pro člověka a jednat v duchu jeho ochrany,
 • ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy,
 • získat během studia kladný vztah k pohybovým aktivitám různého charakteru, rozvíjet tělesnou všestrannost, pečovat o své fyzické a duševní zdraví,
 • dodržovat hygienické normy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, poskytnout první pomoc,
 • orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností tvořivě do těchto podmínek zasahovat,
 • získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb,
 • stanovit si vlastní priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek,
 • dále se vzdělávat, sledovat trendy zvoleného oboru.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
Dokladem o dosažení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Podle § 78 Školského zákona

- Společná část maturitní zkoušky (písemná část)

1) český jazyk
2) cizí jazyk
3) volitelná zkouška z nabídky: matematika, občanský základ

- Profilová část maturitní zkoušky

1) ústní zkouška z ekonomiky
2) ústní zkouška z účetnictví
3) praktická zkouška nebo vypracování projektu s obhajobou
z odborných ekonomických předmětů

- Nepovinná maturitní zkouška

ústní zkouška z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy (max. 4 předměty)