2. kolo přijímacího řízení - učební obory

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
pro školní rok 2024/2025


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění,

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků do těchto oborů středního vzdělání s výučním listem:

Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (FVE)

denní

2 žáci

23-51-H/01

Strojní mechanik (svářecí technik)

denní

2 žáci

23-56-H/01

Obráběč kovů (obsluha CNC strojů)

denní

2 žáci
Počet přijímaných uchazečů je do všech oborů omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.

Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro zvolený obor vzdělání s výučním listem (lékařský posudek vydáván jako příloha přihlášky).

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělání je do 24. května 2024.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je možno podat třemi způsoby:

  • elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se ředitelce školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).


Zveřejnění výsledků 21. června 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Kritéria přijímacího řízení jsou pro obory vzdělání ukončené výučním listem stejná jako v 1. kole, přijímací zkoušky nekonají.


Ve Veselí nad Moravou, dne 16. května 2024

Č. j.: 810/2024/OA


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy