7 kroků k bezpečí - závěrečná zpráva

Na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou proběhl projekt realizovaný v rámci dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2012. Projektu se zúčastnilo cca 400 žáků studijních i učebních oborů.

Cílem projektu „7 kroků k bezpečí“ bylo zaměření na primární, specifickou a efektivní prevenci rizikového chování žáků. Byly vybrány různé oblasti k podpoře osobnostního a sociálního rozvoje studentů. Snažili jsme se je naučit kvalitně vyplňovat volný čas pomocí volnočasových aktivit, motivovat ke kreativitě, zaměřit je na zdravý životní styl, který by měl být přirozenou součástí života. Dále bylo smyslem zapojit aktivně studenty do různých sportovních aktivit a soutěží pořádaných školou (např. futsalová liga, florbalová liga, volejbalová liga, školní turnaje ve volejbalu, nohejbalu, futsalu, stolním tenise, cvičení v posilovně).

V rámci projektu byly nabídnuty zážitkové sporty - dvoudenní cyklistická vyjížďka v Lednicko-valtickém areálu, sportovní zahraniční kurz v Itálii – in-line bruslení, badminton, plážový volejbal, kopaná, aquaerobik, hry ve vodě, powerjóga, pétanque, stavby z písku aj. Se studenty proběhly různé besedy s diskuzí na téma zdravý životní styl, rizikové chování mládeže, interaktivní programy, hry na sebepoznání a hledání vlastní identity.

Studenti zmapovali aktuální situaci ve škole formou dotazníků. Zjistili aktuální stav a názory studentů na rizikové chování mládeže. Zpracované výsledky dotazníků „vztahy a bezpečí ve škole“ vystavili v prostorách školy, seznámili rodiče a veřejnost v rámci třídních schůzek a dnů otevřených dveří. Také vystavili své nejlepší výtvarné a literární práce na 6 témat a zpracovali brožurku.

Studenti se zúčastnili vzdělávacího komponovaného preventivního programu s diskuzí na téma „Drogy“, které připravilo občanské sdružení „Podané ruce“ Brno. Program byl tvořen promítnutím filmu s vlastním svědectvím ex-usera a  následnou diskuzí se studenty. Dále byl doplněn divadelním vystoupením lidí, kteří se léčí z drogové závislosti, zpěvem, tancem, apod.

Součástí projektu byla návštěva občanského sdružení Krok v Kyjově. Studenti získali informace o sociální a poradenské pomoci týkající se rizikového chování a seznámili se s jeho činností.

Další náplní projektu byla beseda s diskuzí s Policií ČR, která se z časových důvodů Policie ČR odkládá na 30. 1. 2013. Přednášku pro studenty 1. ročníku zajistí pan nadpor. Hradílek z Policie ČR Veselí nad Moravou. Žáci získají informace o poskytování právní pomoci a legislativy v oblasti rizikového chování.

Největším přínosem projektu bylo mapování sociálního klimatu tříd prostřednictvím programu SOCIOKLIMA, který umožňuje popsat výchozí situaci, sociální pozice žáků, názorový profil třídy ve vztahu k chování vrstevníků a autorit. Závěrečná zpráva o realizaci programu je zpracována odborným pracovníkem PPP paní Mgr. M. Mikulkovou.

Projekt byl pro školu a všechny zúčastněné velkým přínosem a prostředky vložené do oblasti prevence jsou určitě rentabilní.

Škola bude v prevenci dále pokračovat, aby předešla co nejvíce negativním dopadům na své studenty.

Mgr. Milada Niklová