Do konce měsíce června nadále probíhalo zvyšování kompetencí cílové skupiny v oblasti jazykové.

Výuka byla ukončena ve všech skupinách v předposledním týdnu měsíce června. Z dosavadního přehledu docházky vyplývá, že do pravidelné výuky v kurzech pravidelně s vysokým procentem docházky chodí většina přihlášených účastníků. V rámci skupin došlo k některým individuálním přesunům účastníků z jedné skupiny do druhé převážně z důvodu časového, v jednom případě na žádost účastnice k přeřazení ze skupiny mírně pokročilých do skupiny začátečníků. Výuka probíhá velmi intenzivně za aktivního využívání učebnic i materiálů vytvořených na interaktivní tabuli. Všechny lektorky mají na každou lekci připraveny velmi pestré materiály, které si připravují v programu ActivInspire.


Z dosavadních šetření vyplývá, že účastníci jsou s úrovní vzdělávání velmi spokojeni.


Každá ze skupin absolvovala 12-13 jednotek výuky vždy v rozsahu 3 vyučovacích hodin a zvládla učivo v rozsahu 4-5 lekcí v učebnicích Eurolingua.

V oblasti ICT proběhla v měsíci červnu další aktivita – Zvyšování odborných technických kompetencí – oblast interaktivní výuky. Původně přihlášení účastníci ze ZŠ Hutník (7) se z důvodu jiných aktivit školy nemohli zúčastnit, proto byli osloveni další zájemci o tento typ školení z jiných škol. Celkem bylo proškoleno 13 účastníků z 5 škol, kteří absolvovali školení v termínech 7. a 14. 6. v rozsahu 10 hodin výuky. Lektorkou byla Mgr. Doležalová. Od účastníků byla vyžádána potřebná dokumentace pro vystavení certifikátů.

Rovněž byla zdokumentována propagace projektu v místě jeho realizace.