01. Proškolení CS pro práci s technikou

V rámci této klíčové aktivity proběhne 8 dvouhodinových školení (skupiny po 15 účastnících), ve kterých se jak studenti, tak zapojení pedagogičtí pracovníci naučí pracovat s pořízenou technikou - čtečka, tablet. Školení provede ICT specialista žadatele. Přímé náklady - 16 hod. lektorování + 32 hod. příprava.
Technickou pomoc, aktualizace materiálů na webu školy a správu úložiště dat zabezpečí IT pracovník žadatele (nepřímé náklady).
Dále vyučující seznámí žáky cílové skupiny na úvodním motivačním semináři s náplní výukových modulů a seminářů, vysvětlí jim důvod jejich zavedení, výhody absolvování jednak s ohledem na maturitní zkoušku z matematiky a odborných technických předmětů, tak i na další uplatnění buď přímo v praxi nebo při studiu na VŠ technického směru. Budou také informováni o bonusu celého projektu, a tím je zařazení semináře PPP. Pracovníci PPP se budou zabývat problematikou koncentrace pozornosti, trénování paměti a efektivním učením (nepřímé náklady projektu).
Výstup
1. Školení pro práci s čtečkou elektronických publikací - 90 proškolených žáků a 10 proškolených pedagogů. Doloženo prezenčními listinami uloženými v dokumentaci projektu.
2. Motivace studentů k výuce matematiky a studiu odborné literatury.
3. Datový sklad odborné a technické literatury.

02. Semináře v rámci modulu Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů

Žákům bude nabídnut 20hodinový modul Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů, rozdělený na několik seminářů, žáci budou rozděleni na skupiny po 10 až 15. Semináře budou probíhat většinou v několikahodinových blocích dle potřeb ŠVP. Pro domácí přípravu i během semináře budou mít žáci k dispozici, pokud existují, elektronické verze odborného textu na čtečkách. K rozboru lektor použije některé z připravených pracovních listů, se kterými budou žáci dále pracovat. Příprava pedagogů na 1 hodinu semináře je stanovena na 4 hodiny. Bude vyučováno 8 skupin po 20 hodinách, což dělá 160 hodin + 640 hodin přípravy.
V rámci této aktivity bude vytvořeno vyučujícími českého jazyka a odborných technických předmětů zapojenými do projektu 20 pracovních listů, zaměřených na práci s nejfrekventovanějšími odbornými výrazy používanými v technických odborných předmětech informatického a strojírenského zaměření. Některé tyto pracovní listy budou sloužit jako podklad k následným seminářům v rámci modulu Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů. Po skončení projektu budou tyto pracovní listy k dispozici studentům na datovém úložišti školního webu. Na tvorbu jednoho pracovního listu potřebuje vyučující 10 hodin.
Vyučujícími a tvůrci pracovních listů budou pedagogičtí zaměstnanci žadatele.
K zavádění nových inovativních metod výuky nemáme dostatečné vybavení technickými prostředky. Pro vytvoření podmínek potřebných k realizaci projektu je nezbytné pro studenty pořídit několik "příručních knihoven". Jedná se o cca 30 kusů čteček a 3 kusy tabletů pro čtení elektronických odborných publikací. Toto vybavení bude dostupné pro studenty nejen během plánovaných seminářů a v rámci výuky odborných předmětů, ale i pro zapůjčení na domácí přípravu. Bude vytvořen datový sklad elektronické technické literatury (2 kusy stolních PC), která jsou na webu zdarma přístupné. Bude zakoupeno 100 kusů elektronických a 10 kusů tištěných odborných titulů.
Výstup
20 pracovních listů
80 proškolených studentů, posílení odborných kompetencí a zvýšená schopnost studentů ovládat nejfrekventovanější odborné výrazy a fráze
zakoupení 30 ks elektronických čteček a 3 ks tabletů

03. Semináře v rámci modulu Matematika jinak

Žákům bude nabídnut 20hodinový modul Matematika jinak, rozdělený na několik seminářů, žáci budou rozděleni na skupiny po 10 až 15. Semináře budou probíhat většinou v několikahodinových blocích dle potřeb ŠVP. Během semináře budou mít žáci a vyučující k dispozici notebooky, potřebný software a prezenční techniku. Studenti se seznámí jednak s ukázkami dostupného matematického softwaru pro středoškolskou matematiku i s ukázkami softwaru, který využívají ve výuce vysoké školy. Porovnají komerční a nekomerční programy. Během semináře lektor použije některé z připravených pracovních listů, se kterými budou žáci dále pracovat. Prakticky si vyzkouší na několika příkladech vhodný vybraný software a sami se zkusí rozhodnout, který program by byl pro daný problém nejvhodnější, porovnají řešení. Příprava pedagogů na 1 hodinu semináře je stanovena na 4 hodiny. Bude vyučováno 8 skupin po 20 hodinách, což dělá 160 hodin + 640 hodin přípravy.
V rámci této aktivity bude vytvořeno vyučujícími matematiky a odborných technických předmětů, zapojenými do projektu, 20 pracovních listů, zaměřených na práci se softwarem, vhodným a využitelným pro řešení příkladů z oblasti středoškolské matematiky. Některé tyto pracovní listy budou sloužit jako podklad k následným seminářům v rámci modulu Matematika jinak. Po skončení projektu budou tyto pracovní listy k dispozici studentům na datovém úložišti webu školy. Na tvorbu jednoho pracovního listu potřebuje vyučující 10 hodin.
Dále pro potřeby seminářů v rámci modulu Matematika jinak bude pořízeno pro studenty cca 30 kusů notebooků s potřebným softwarem (operační systém, kancelářský balík, matematický software), pro vyučující 2 dataprojektory s plátnem a 2 ks stolních PC se softwarem (techniku je zapotřebí rozdělit do dvou vzdálenějších učeben v různých budovách školy pro různé studijní a učební obory). Dataprojektor a stolní PC budou vyučující využívat i v modulu Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů.
Výstup
20 pracovních listů
80 proškolených studentů, posílení kompetencí v oblasti matematiky a v práci s matematickým softwarem

04. Semináře s psychologem PPP

Projekt bude doplněn 3 semináři, každý v rozsahu 2 vyučovacích hodin pro 8 skupin (48 hodin seminář + 48 hodin příprava), které realizují pracovníci PPP. Semináře budou zaměřeny na rozvoj logiky, efektivní učení, koncentraci pozornosti a trénování paměti. Získané kompetence využijí žáci k průběžné přípravě do výuky, úspěšné složení maturitní zkoušky z matematiky i odborných informatických a strojírenských předmětů i v případném dalším studiu.
Výstup
80 studentů, kteří z těchto seminářů získají:
kompetence v použití logiky především v matematice,
kompetence k efektivnímu učení,
nácvik koncentrace pozornosti,
nácvik metod trénování paměti.

05. Návštěva technického oddělení Moravské zemské knihovny v Brně

Návštěvou technického oddělení Moravské zemské knihovny v Brně získají žáci nové dovednosti při vyhledávání informací. V současné době hraje vyhledávání a práce s odbornými informacemi důležitou úlohu v běžném i profesním životě každého jedince. Formou přednášky a následné exkurze budou žáci seznámeni s jednotlivými odděleními této knihovny, se způsobem vyhledávání a objednávání publikací a také s celkovou agendou knihovny takové působnosti. Dále navštíví vybranou fakultu VUT v Brně, kde absolvují prohlídku, seznámí se s aktivitami a semináři pořádanými pro středoškolské studenty, možnostmi studia a seznámí se s jejich technickou knihovnou. Znalosti využijí nejenom v současném studiu, ale hlavně v dalších letech při studiu na VŠ technického směru v Brně, případně poznají meziknihovní výpůjční služby. Exkurze se zúčastní cca 90 žáků (3 autobusy x 10000 Kč).
Výstup
zvýšení kompetencí 90 studentů při hledání technických a odborných informací

06. Zvýšení kompetencí učitelů matematiky v oblasti využívání matematického softwaru

Během této aktivity bude proškolene 6 vyučujících matematiky. Toto školení bude provádět externí školitel. Školení bude zaměřeno na práci s matematickým softwarem a jeho využitím ve výuce cílové skupiny a na tvorbu jednoduchých vlastních výukových materiálů.
Tuto osvojenou dovednost budou moci pedagogové využívat při výuce cílové skupiny pomocí moderních interaktivních metod výuky.
Rozsah školení bude 12 hodin. Bude zaměřeno podle potřeby na 2 - 3 dostupné matematické programy (např. GeoGebra, CabriGeometry, Matlab, Maple).
Výstup
6 proškolených vyučujících matematiky, zvýšení jejich odborné technické kompetence v oblasti ICT a používání matematického softwaru.