Projekt Bezpečné místo

Projekt "Bezpečné místo" systematicky navazuje na preventivní projekty z předchozích let. 

Používané techniky v projektu jsou cíleny na posílení kooperace ve třídě, na respektování osobnostních rozdílů a postojů jednotlivých studentů, na budování zdravého třídního klimatu. Důraz je kladen na selektivní primární prevenci zaměřenou na různé formy rizikového chování, na rozvoj osobnostních předpokladů, sociálních a komunikačních dovedností a kompetencí žáků i pedagogů.