Stálé kroky k bezpečí IV

Problematika rizikového chování je v dnešní společnosti jedním z velkých problémů doby. Stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob života, který ji ohrožuje v období dospívání a přináší i následky v dalším životě. Různé problematické skupiny jsou také v blízkosti naší školy, proto již čtvrtým rokem pokračujeme v projektu s názvem „Stálé kroky k bezpečí“. Letošní projekt navazuje na projekt "Stálé kroky k bezpečí III".

V projektu se nám podařilo zaměřit na primární, specifickou a efektivní prevenci rizikového chování žáků a posílení socioklimatu tříd. Byly použity techniky pracující na principu vlastního prožitku a zkušeností, nácviku psychosociálních dovedností komunikace, umění naslouchat, sebeprosazování, zvládání konfliktů a stresu, řešení problematických životních situací. Snažili jsme se je naučit kvalitně vyplňovat volný čas pomocí volnočasových aktivit, motivovat ke kreativitě, zaměřit je na zdravý životní styl. Studenti se zapojili i do různých charitativních, sportovních aktivit a soutěží pořádaných školou. Účastnili se vzdělávacích preventivních programů s diskuzí na téma "Kyberšikana", které připravila Univerzita Olomouc a Policie ČR ("Den s Policií ČR").

Neméně důležité je mapování sociálního klimatu tříd pod vedením psychologa PPP Hodonín. Studenti si zmapovali aktuální situaci ve své třídě. Nacvičili různé techniky na sebeprosazování, umění naslouchat, zvládání konfliktů a jiné psychosociální dovednosti. Jde především o vyvarování se rizikového chování během dospívání v uvedených oblastech (záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, šikana, kyberšikana, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, agrese a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, aj.). Obsahem je i rozvoj a posilování komunikačních dovedností, motivace ke zdravému životnímu stylu, zvyšování sociální kompetence, formování pozitivních postojů a modelů chování.

Program také posiluje rozvoj zdravého sebevědomí i schopnosti vyrovnávat se s neúspěchy a problémy souvisejícími s úskalími tohoto věku. Poskytuje formou vlastního prožitku a zkušeností nácvik psychosociálních dovedností (efektivní komunikace a umění naslouchat, sebeprosazení a sebereflexe, zvládání konfliktů, problematických životních situací atd.).

Aktivity vychází ze zkušeností preventivních aktivit PPP Hodonín a vede je např. psycholog Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Jaroslav Mrkva (vedoucí PPP ve Veselí nad Moravou) nebo speciální pedagog a metodik prevence Mgr. Alena Vlková za spoluúčasti třídního učitele, popř. jeho zástupce nebo VP. Pedagogové jsou aktivně zapojeni do průběhu programu (problematika šikany, komunikaci v krizových situacích, konfliktech, problémovým žákem, rodičem atd.) Jsou použity i aktivity zaměřené na upevňování vzájemných sociálních vztahů a preventivní působení v oblasti rizikového chování s využitím technik celostní muzikoterapie a prvků arteterapie, jsou zařazeny techniky pro zvýšení motivace dětí ke zdravému životnímu stylu.

Mgr. Milada Niklová